Krajowy Zarząd liberalizuje rygory działania ROD i struktur Związku – 04.06.2020

W dniu 3 czerwca br. Krajowy Zarząd PZD przyjął nową uchwałę nr 143/2020 w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii. Choć projekt ten został opracowany na bazie dotychczasowej – uchylonej – uchwały nr 71/2020, to wprowadza szereg istotnych zmian wynikających przede wszystkim ze zliberalizowania nakazów i ograniczeń wprowadzonych przez Radę Ministrów. Projekt zatem dostosowuje zasady funkcjonowania struktur Związku, a zwłaszcza ROD, do obecnych obostrzeń, zachowując szereg dotychczasowych regulacji, które pozostają aktualne. Na szczególną uwagę zasługują w szczególności rozwiązania dotyczące odbywania posiedzeń organów PZD, a także zasady funkcjonowania i korzystania z terenów ROD.

Treść Uchwały 143/2020


 

Zestawienie zużycia energii elektrycznej w okresie od 31.12.2019 do 31.03.2020

 Termin płatności do  dnia  15 Maja 2020


KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany ograniczeń w dostępie do terenów ROD – 30.04.2020

W związku z trwającym stanem epidemii w dalszym ciągu ogromne znaczenie ma ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD uznał za konieczne przedłużenie ograniczeń w  dostępie do terenów. Jednak kierując się uwagami zgłaszanymi z ROD oraz zmianami w przepisach powszechnie obowiązujących, dotychczasowe ograniczenia zostały skorygowane.  Obecnie dostęp do ROD reguluje uchwała nr 107/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w  korzystaniu z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD.

Uchwała, do odwołania, przedłuża ograniczenia w zakresie pobytu w ROD do grona działkowców i ich najbliższych.


Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w/s stosowania przepisów dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenach ROD

            W związku z licznymi zapytaniami od działkowców o interpretację znowelizowanych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w/s ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w kontekście terenów ROD, KZ PZD informuje, że na gruncie rozporządzenia brak jest podstaw dla przyjęcia, aby tereny ROD zostały objęte obowiązkiem zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki (§18 rozporządzenia).

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa działkowców i członków ich rodzin podczas pobytu w ROD, Krajowy Zarząd PZD apeluje jednak, aby osoby przebywające na terenach wspólnych ROD, pomimo braku prawnego nakazu, dobrowolnie stosowały zabezpieczenia wg zasad analogicznych do obowiązujących na terenach dostępnych publicznie. Warto podkreślić, że rozporządzenie w taki sposób reguluje m.in. przebywanie na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (§ 18 ust. 1 pkt 2 lit d) rozporządzenia).

 

Warszawa 17.04.2020 r.


Przenoszenie prawa do działki w ROD podczas obowiązującego stanu epidemii.

Trwający obecnie stan epidemii nie wyklucza możliwości przenoszenia praw do działek w ROD, choć z pewnością utrudnia taki obrót. Wynika to z wielu obostrzeń wprowadzonych przez władze centralne, które mogą nawet uniemożliwić dokonanie przedmiotowych transakcji.

Stąd też wszystkie osoby zainteresowane powinny na obecnym etapie przeprowadzić uprzednie rozeznanie dotyczące realnych możliwości spełnienia wszystkich warunków koniecznych do zbycia (nabycia) działki w ROD.

Pełny tekst Komunikatu PZD na temat zmiany praw do działki 


Zarząd Ogrodu informuje,że z powodu pandemii koronawirusa Ogród „ROD Rynia” jest zamknięty dla gości .

Każdy działkowiec wjeżdżający na teren Ogrodu jest zobowiązany do zatrzymania się na bramie wjazdowej , podania ochronie imienia i nazwiska , numeru działki oraz numeru rejestracyjnego samochodu którym wjeżdża.

Osoby poniżej 13-go roku życia mogą przebywać na zewnątrz tylko pod opieką osoby dorosłej.


Aktualizowana informacja o przebiegu epidemii w Polsce – aktywny link 


Działka w czasie epidemii – o czym trzeba pamiętać?

W obecnej sytuacji, dla bezpieczeństwa własnego i swoich bliskich, najlepiej zostać w domu i absolutnie nie organizować żadnych imprez na terenie działek i ROD.

Jednak, gdy wyjście na działkę pomaga w utrzymaniu prawidłowej   kondycji   fizycznej   i   psychicznej   działkowców, nie zakazuje się skorzystania z tej formy aktywności – z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zgodnie z zarządzeniami rządowymi oraz stosownymi uchwałami KR PZD.

Gdy już decydujemy się na wyjście i pobyt na działce, pamiętajmy przede wszystkim o restrykcjach dotyczących przemieszczania się, odległości od siebie i zachowania higieny, a także zachowujmy zdrowy rozsądek.

Warto także zapoznać się z uchwałą 71/2020 Krajowego Zarządu PZD , gdzie szczegółowo można zapoznać się z odpowiednimi zaleceniami dla działkowców.

Na działce, nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy z dala od skupisk ludzkich, pamiętajmy o ważnych zasadach, aby zapobiec zakażeniu COVID-19:

– często myjmy ręce, używając mydła i wody, a jeśli nie ma do nich dostępu, używajmy płynów lub żeli dezynfekujących na bazie alkoholu (min. 60%) po wejściu na działkę i przy jej opuszczaniu;

zachowujemy bezpieczną odległość od siebie (co najmniej 2 metry – trzy kroki); dla bezpieczeństwa najlepiej, żeby na jednej działce  przebywała jedna osoba (maksymalnie 2 osoby)

– zakładamy rękawiczki, kiedy otwieramy i zamykamy bramę wejściową do ogrodu oraz furtki

– przed użyciem narzędzi  najlepiej wytrzeć miejsca, gdzie je najczęściej chwytamy nawilżaną chustką lub szmatką a następnie wyrzucić ją do śmieci

– nie korzystamy z terenów wspólnych ROD oraz urządzeń się tam znajdujących, które zostały wyłączone z publicznego użytkowania

– z działek korzystać powinni tylko działkowcy oraz ich najbliżsi (z zachowaniem wytycznych uchwały 71/2020 KZ PZD)

– wszelkie kłopoty czy zapytania dotyczące funkcjonowania ROD najlepiej zgłaszać bezpośrednio do zarządu ogrodu.


Zarząd ROD RYNIA informuje, że w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 26 marca 2020 r. wprowadził ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD.

 Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD – 26.03.2020

W skrócie : nie zapraszamy ,  nie gościmy na działce kolegów , znajomych , przyjaciół – tylko rodzina opisana w Uchwale ma prawo korzystać z działki.


WAŻNE: Aktualna sytuacja związana z koronawirusem

W związku z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, podjęciem przez Krajowy Zarząd PZD Uchwały nr 44/2020 z dnia 11 marca 2020 w sprawie wytycznych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronowirus COVID-19 Zarząd ROD informuje o odwołaniu terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 25 kwietnia 2020.

Zarząd ROD RYNIA wstrzymuje się z podejmowaniem decyzji odnośnie podania nowego terminu Walnego Zebrania do czasu otrzymania dalszych wytycznych i komunikatów z mazowieckiego OZ.

Jednocześnie Zarząd ROD RYNIA na podstawie §2 Uchwały 44/2020 KZ PZD z dnia 11 marca 2020 prosi o wnoszenie zaliczek na poczet opłat ogrodowych w 2020 roku w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał Walnego Zebranie Sprawozdawczo- Wyborczego podjętych w 2019 roku.

Jak informowaliśmy wcześniej,  jeden składnik opłat zmienia się w roku 2020.

W związku z podwyżką płacy minimalnej w roku 2020 , wzrastają dla nas koszty ochrony Ogrodu. Dlatego  od Stycznia 2020 kwota przypadająca na jedną działkę wyniesie 30 zł  miesięcznie. Prosimy o wzięcie tego faktu pod uwagę przy  rozliczeniach swoich należności.

Rynia 20-03-2020


APEL !

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD RYNIA informuje,

że w związku z drastycznym wzrostem cen przekazywania

odpadów komunalnych do utylizacji

od 01.01.2020 cena wywozu jednego kontenera KP 7m

wynosi 918 zł.

W związku z powyższym bardzo prosimy o racjonalne użytkowanie kontenerów np. zgniatanie pustych kartonów przed wrzuceniem do kontenera,nie wrzucanie tam skoszonej trawy, gałęzi, mebli a także na zwracanie uwagi osobom, które lekceważą powyższe prośby. 

Liczymy na poważne potraktowanie naszej prośby przez wszystkich naszych działkowców
Zarząd ROD Rynia


Od dnia 14 października 2019 zakończyliśmy dyżury Zarządu , odbywające się w budynku Zarządu .Wznowione zostaną w przyszłym roku po przerwie zimowej . 

Kontakt telefoniczny do Zarządu w pilnych sprawach : 781 300 500


Dyżury pani księgowej na terenie Ogrodu zostaną wznowione w roku 2020.Dokładne terminy podamy po przerwie zimowej   

Kontakt telefoniczny do pani księgowej w pilnych sprawach : 698 473 846


Zarząd ROD Rynia informuje, że na terenie ogrodu po raz kolejny zatrzymano pojazd , w którym kierującym było dziecko będące pod opieką siedzącej obok osoby dorosłej.

W ostatnim czasie jest to już kolejny taki przypadek.

Jest to niedopuszczalne, wyjątkowo lekkomyślne zachowanie osoby dorosłej pozwalającej siadać za kierownicą dziecku.

Wzywamy do zaprzestania takich praktyk, przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie ogrodu a także włączenia myślenia,  o potencjalnych konsekwencjach i odpowiedzialności,którą bierze na siebie właściciel pojazdu .

Teren ogrodu nie jest placem manewrowym i miejscem na naukę jazdy!!!

Zwracamy się do wszystkich działkowców, aby reagowali na takie zdarzenia, dopóki jeszcze nie zdarzyła się jakaś tragedia.

Dla przypomnienia : Kto porusza się po drodze, mimo że nigdy nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów to za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości 500 zł. Policjant może jednak zdecydować o skierowaniu sprawy do sądu. Ten nie będzie już związany taryfikatorem, lecz orzeknie grzywnę w wysokości nawet  do  5000 zł.

Bądźmy Polakami mądrymi przed szkodą!

Pozdrawiam
Maciej Orpel
Prezes Zarządu
ROD Rynia


Szanowni Państwo ,przypominamy :

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WZYWAMY DZIAŁKOWCÓW DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU

I USUNIĘCIA GAŁĘZI, KTÓRE WYSTAJĄ POZA OBRĘB DZIAŁKI.

Zarząd ROD Rynia


Zarząd ROD Rynia kolejny raz przypomina, że na terenie ogrodu obowiązuje zakaz stałego zamieszkiwania tj. zakaz pobytu osoby bądź osób cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych tej osoby/osób, stanowiącym jej centrum życia domowego a w szczególności nocowaniem, stołowaniem się i wypoczynkiem po pracy czy nauce.Informujemy, że stałe zamieszkiwanie na działce stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działki.


Zasady prawidłowego przycinania drzew zgodnego z prawem


W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu prac na działkach, przypominamy, iż zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o odpadach) oraz § 68 pkt 5 Regulaminu ROD na terenie działek ROD obowiązuje bezwzględny zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Spalanie odbywać się może wyłącznie w specjalnych instalacjach i urządzeniach – spalarniach. Jedyną dopuszczalną formą przetwarzania odpadów poza spalarnią jest prowadzenie kompostownika na potrzeby własne.

W świetle obowiązku wyposażenia działki w kompostownik i kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, w szczególności roślin – § 42 Regulaminu ROD, wypalanie teoretycznie nie powinno istnieć na terenie ROD.
Zakaz jednak, mimo wielokrotnego przypominania jest naruszany przez działkowców, a powstające przy spalaniu kłęby dymu i zapach wpływają na bezpieczeństwo i jakość życia osób mieszkających w sąsiedztwie ROD. Łamanie zakazu stanowi naruszenie Statutu PZD i Regulaminu ROD w zakresie podstawowych obowiązków działkowca i członka PZD, uderzając w dobre imię i wizerunek PZD. PZD przy wsparciu ROD stara się budować pozytywne relacje z lokalną społecznością, jednak podejmowanie działań, których negatywne skutki odczuwalne są nie tylko dla mieszkańców, ale i przyrody, bardzo negatywnie na relacje te wpływają i powodują niechęć do działkowców i ROD.

Przypominamy, iż naruszenie zakazu spalania jest wykroczeniem zagrożonym nie tylko mandatem do 500 zł, ale również karą grzywny do 5 000 zł lub karą ograniczenia wolności czy aresztu.1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD.

 Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018

Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2018 r.

 Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami ,wskazanymi w załączonym pliku


KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 czerwca 2018 r.

W sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na stronie internetowej Senatu RP został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk 803). Zgodnie z uzasadnieniem, celem projektu jest dostosowanie systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 10 marca 2015 r. (sygn. akt K 29/13). (link do komunikatu )

W skrócie , konkluzja komunikatu jest taka, że prace nad zapisami projektu nie dotyczą Rodzinnych Ogrodów Działkowych  i nie będą miały żadnego wpływu na działalność PZD ani Ogrodów.W godzinach 23:00 – 06:00 na terenie Ogrodu obowiązuje cisza nocna. Prosimy o uszanowanie potrzeby odpoczynku innych działkowców. W przypadku drastycznych naruszeń stosowane będą odpowiednie procedury administracyjne. 

Prosimy o ograniczenie do absolutnie niezbędnego minimum używanie sprzętu ogrodowego , zarówno elektrycznego jak i mechanicznego ( kosiarki,piły itp.) w niedziele. 

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

przeczytaj :  Naczelny Sąd Administracyjny  – sprzedaż altany wolna od podatku PIT


Osoby zainteresowane otrzymywaniem  informacji z Ogrodu , na przykład o publikacji rozliczeń energii e-mailem, proszeni są o upewnienie się czy ich aktualny adres e-mail jest poprawnie zapisany w danych kontaktowych Zarządu dotyczących użytkownika działki. 


 

Informacja w sprawie wycinki drzew w Ogrodzie

Zasady prawidłowego przycinania drzew zgodnego z prawem

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew.

Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nieporęt.

W odniesieniu do drzew rosnących na działkach –  o zezwolenie występują działkowcy.

 Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

drzew owocowych : można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)

krzewów : tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, Zarząd ROD RYNIA zwraca się do działkowców o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.


INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE DOMKU

Ponieważ ogólna umowa o usługach ochrony w Ogrodzie

nie przewiduje indywidualnego dozorowania każdej działki,

więc aby ustalić sobie zakres indywidualnej ochrony działki czy domku ,

należy kontaktowac się albo z firmą KONSALNET ,która obsługuje nasz ogród .

 KONTAKT :

STACJA MONITOROWANIA ALARMÓW: 22 19 659

BIURO OBSŁUGI KLIENTA : 22 650 62 62

Albo uzgodnić sobie indywidualny zakres ochrony jako indywidualne ubezpieczenie.