Zestawienie zużycia energii elektrycznej w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2019 

 Termin płatności do dnia   31 stycznia 2020


Ważna informacja

W związku z podwyżką płacy minimalnej w roku 2020 , wzrastają dla nas koszty ochrony Ogrodu. Od Stycznia kwota przypadająca na jedną działkę wyniesie 30 zł miesięcznie. Prosimy o wzięcie tego faktu pod uwagę przy  rozliczeniach swoich należności.


APEL !

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD RYNIA informuje,

że w związku z drastycznym wzrostem cen przekazywania

odpadów komunalnych do utylizacji

od 01.01.2020 cena wywozu jednego kontenera KP 7m

wynosi 918 zł.

W związku z powyższym bardzo prosimy o racjonalne użytkowanie kontenerów np. zgniatanie pustych kartonów przed wrzuceniem do kontenera,nie wrzucanie tam skoszonej trawy, gałęzi, mebli a także na zwracanie uwagi osobom, które lekceważą powyższe prośby. 

Liczymy na poważne potraktowanie naszej prośby przez wszystkich naszych działkowców
Zarząd ROD Rynia


Od dnia 14 października 2019 zakończyliśmy dyżury Zarządu , odbywające się w budynku Zarządu .Wznowione zostaną w przyszłym roku po przerwie zimowej . 

Kontakt telefoniczny do Zarządu w pilnych sprawach : 781 300 500


Dyżury pani księgowej na terenie Ogrodu zostaną wznowione w roku 2020.Dokładne terminy podamy po przerwie zimowej   

Kontakt telefoniczny do pani księgowej w pilnych sprawach : 698 473 846


Zarząd ROD Rynia informuje, że na terenie ogrodu po raz kolejny zatrzymano pojazd , w którym kierującym było dziecko będące pod opieką siedzącej obok osoby dorosłej.

W ostatnim czasie jest to już kolejny taki przypadek.

Jest to niedopuszczalne, wyjątkowo lekkomyślne zachowanie osoby dorosłej pozwalającej siadać za kierownicą dziecku.

Wzywamy do zaprzestania takich praktyk, przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie ogrodu a także włączenia myślenia,  o potencjalnych konsekwencjach i odpowiedzialności,którą bierze na siebie właściciel pojazdu .

Teren ogrodu nie jest placem manewrowym i miejscem na naukę jazdy!!!

Zwracamy się do wszystkich działkowców, aby reagowali na takie zdarzenia, dopóki jeszcze nie zdarzyła się jakaś tragedia.

Dla przypomnienia : Kto porusza się po drodze, mimo że nigdy nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów to za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości 500 zł. Policjant może jednak zdecydować o skierowaniu sprawy do sądu. Ten nie będzie już związany taryfikatorem, lecz orzeknie grzywnę w wysokości nawet  do  5000 zł.

Bądźmy Polakami mądrymi przed szkodą!

Pozdrawiam
Maciej Orpel
Prezes Zarządu
ROD Rynia


Szanowni Państwo ,przypominamy :

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WZYWAMY DZIAŁKOWCÓW DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU

I USUNIĘCIA GAŁĘZI, KTÓRE WYSTAJĄ POZA OBRĘB DZIAŁKI.

Zarząd ROD Rynia


Zarząd ROD Rynia kolejny raz przypomina, że na terenie ogrodu obowiązuje zakaz stałego zamieszkiwania tj. zakaz pobytu osoby bądź osób cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych tej osoby/osób, stanowiącym jej centrum życia domowego a w szczególności nocowaniem, stołowaniem się i wypoczynkiem po pracy czy nauce.Informujemy, że stałe zamieszkiwanie na działce stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działki.


Zasady prawidłowego przycinania drzew zgodnego z prawem


W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu prac na działkach, przypominamy, iż zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o odpadach) oraz § 68 pkt 5 Regulaminu ROD na terenie działek ROD obowiązuje bezwzględny zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Spalanie odbywać się może wyłącznie w specjalnych instalacjach i urządzeniach – spalarniach. Jedyną dopuszczalną formą przetwarzania odpadów poza spalarnią jest prowadzenie kompostownika na potrzeby własne.

W świetle obowiązku wyposażenia działki w kompostownik i kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, w szczególności roślin – § 42 Regulaminu ROD, wypalanie teoretycznie nie powinno istnieć na terenie ROD.
Zakaz jednak, mimo wielokrotnego przypominania jest naruszany przez działkowców, a powstające przy spalaniu kłęby dymu i zapach wpływają na bezpieczeństwo i jakość życia osób mieszkających w sąsiedztwie ROD. Łamanie zakazu stanowi naruszenie Statutu PZD i Regulaminu ROD w zakresie podstawowych obowiązków działkowca i członka PZD, uderzając w dobre imię i wizerunek PZD. PZD przy wsparciu ROD stara się budować pozytywne relacje z lokalną społecznością, jednak podejmowanie działań, których negatywne skutki odczuwalne są nie tylko dla mieszkańców, ale i przyrody, bardzo negatywnie na relacje te wpływają i powodują niechęć do działkowców i ROD.

Przypominamy, iż naruszenie zakazu spalania jest wykroczeniem zagrożonym nie tylko mandatem do 500 zł, ale również karą grzywny do 5 000 zł lub karą ograniczenia wolności czy aresztu.1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD.

 Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018

Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2018 r.

 Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami ,wskazanymi w załączonym pliku


KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 czerwca 2018 r.

W sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na stronie internetowej Senatu RP został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk 803). Zgodnie z uzasadnieniem, celem projektu jest dostosowanie systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 10 marca 2015 r. (sygn. akt K 29/13). (link do komunikatu )

W skrócie , konkluzja komunikatu jest taka, że prace nad zapisami projektu nie dotyczą Rodzinnych Ogrodów Działkowych  i nie będą miały żadnego wpływu na działalność PZD ani Ogrodów. 

W godzinach 23:00 – 06:00 na terenie Ogrodu obowiązuje cisza nocna. Prosimy o uszanowanie potrzeby odpoczynku innych działkowców. W przypadku drastycznych naruszeń stosowane będą odpowiednie procedury administracyjne. 

Prosimy o ograniczenie do absolutnie niezbędnego minimum używanie sprzętu ogrodowego , zarówno elektrycznego jak i mechanicznego ( kosiarki,piły itp.) w niedziele. 

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

przeczytaj :  Naczelny Sąd Administracyjny  – sprzedaż altany wolna od podatku PIT


Osoby zainteresowane otrzymywaniem  informacji z Ogrodu , na przykład o publikacji rozliczeń energii e-mailem, proszeni są o upewnienie się czy ich aktualny adres e-mail jest poprawnie zapisany w danych kontaktowych Zarządu dotyczących użytkownika działki. 


 

Informacja w sprawie wycinki drzew w Ogrodzie

Zasady prawidłowego przycinania drzew zgodnego z prawem

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew.

Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nieporęt.

W odniesieniu do drzew rosnących na działkach –  o zezwolenie występują działkowcy.

 Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

drzew owocowych : można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)

krzewów : tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, Zarząd ROD RYNIA zwraca się do działkowców o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

 


INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE DOMKU

Ponieważ ogólna umowa o usługach ochrony w Ogrodzie

nie przewiduje indywidualnego dozorowania każdej działki,

więc aby ustalić sobie zakres indywidualnej ochrony działki czy domku ,

należy kontaktowac się albo z firmą KONSALNET ,która obsługuje nasz ogród .

 KONTAKT :

STACJA MONITOROWANIA ALARMÓW: 22 19 659

BIURO OBSŁUGI KLIENTA : 22 650 62 62

Albo uzgodnić sobie indywidualny zakres ochrony jako indywidualne ubezpieczenie.

Poniżej udostępniamy, na zasadzie dobrowolności wyboru , ofertę ubezpieczenia domków letniskowych przygotowaną przez naszego działkowca , który pracuje w branży ubezpieczeniowej.